Ulgi podatkowe przysługujące przedsiębiorcom w zeznaniu za rok 2016

0
1619
ulgi podatkowe przysługujące przedsiębiorcom

Termin złożenia zeznania podatkowego za rok 2016 zbliża się wielkimi krokami. Tym samym warto sprawdzić ulgi podatkowe przysługujące przedsiębiorcom za rok 2016. Oczywiście nie każdy właściciel firmy będzie mógł obniżyć wartość podatku płaconego fiskusowi, ale wielu na pewno.

Zwolnienia i ulgi podatkowe przysługujące przedsiębiorcom zależne są od formy opodatkowania. Na największą liczbę ulg mogą liczyć przedsiębiorcy rozliczające się według zasad ogólnych. Gorzej wygląda to w przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz będący na karcie podatkowej.

Ulgi przy skali podatkowej

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, mają prawo skorzystania ze wszystkich ulg podatkowych, które przewidziano dla osób fizycznych. Wymogiem jest oczywiście spełnianie przepisów dotyczących danej ulgi. Poza tym mają oni prawo do rozliczania się ze współmałżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

ulgi podatkowe przysługujące przedsiębiorcomWłaściciel przedsiębiorstwa może skorzystać między innymi z ulgi na internet dla osób opłacających internet stacjonarny lub bezprzewodowy, kiedy wydatek ten potwierdzony jest na podstawie faktur lub rachunków. Odliczeń dokonuje się tu przez dwa kolejne lata w kwocie faktycznie poniesionego wydatku, ale nie więcej niż 760 zł w danym roku podatkowym.

Inną ulgą jest ta przysługująca na dzieci. Przysługuje ona na każde dziecko małoletnie, wobec którego podatnik wykonuje władzę rodzicielską i zamieszkuje ono z podatnikiem a ten w stosunku do niego pełni funkcję opiekuna prawnego. Dotyczy ona także dzieci pełnoletnich, które kontynuują naukę i otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulgi podatkowe przysługujące przedsiębiorcom to także te związane z darowiznami na krwiodawstwo czy działalność charytatywną. W tym przypadku odliczeniu podlega kwota faktycznie dokonanej darowizny, ale nie większa niż stanowiącą 6% dochodu darczyńcy.

Nie można zapomnieć przy tym o odliczeniach składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dotyczy to kwoty zapłaconej składki, ale nie większej niż 7,75% podstawy jej wymiaru. Wyróżnić można jeszcze ulgę na działalność badawczo-rozwojową oraz ulgę rehabilitacyjną. Ta ostatnia przysługuje osobom, które poniosły straty z powodu uszczerbku na zdrowiu, a wydatek taki nie był pokryty z innego funduszu dofinansowującego.

Podatek liniowy

Przy rozliczaniu się przez podatek liniowy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Pozwala ona uniknąć płacenia podwójnego podatku, kiedy przedsiębiorca osiąga dodatkowe dochody z tytułu działalności gospodarczej wykonywanej poza Polską.

ulgi podatkowe przysługujące przedsiębiorcomDodatkowo dochód uzyskany z działalności gospodarczej podatnika rozliczającego się podatkiem liniowym może zostać pomniejszony o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Od podatku odlicza się natomiast składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Odliczenia oraz ulgi skomplikowane są również przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku podatnicy mogą skorzystać z ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na darowizny, czy ulgi abolicyjnej. Wartość ulg, które nam przysługują, odlicza się tu proporcjonalnie od każdego rodzaju przychodu.

Karta podatkowa

Najprostszą forma opodatkowania jest karta podatkowa. Także pod względem ulg podatkowych. Wyklucza ona bowiem ich stosowanie. Poza tym osoba rozliczająca się na zasadach karty podatkowej nie może rozliczyć się ze współmałżonkiem.